Stanovy zapsaného spolku QUADROM

 

IČ: 26673746

DIČ: EU26673746 (nereg.)

Předseda a jednatel společnosti: Mgr. Jiří Zygma, nar. 25. 06. 1981

dle § 214–302 občanského zákoníku z r. 2014

registrováno dne 20/8/2004 pod č. j. VS/1-1/58 249/04-R jako o. s.

 

 

Článek 1: Název, vymezení sídla a působnosti

 

1)   Název zapsaného spolku je Quadrom.

2)   Quadrom má své sídlo na adrese Petrovice u Karviné 510, 735 72.  

3)   Porubské divadlo, konzorcium (složka z. s. Quadrom), vzniklo jako alternativa sloučením z. s. Quadrom a aktivit fyzických osob, čímž se další existence z. s. Quadrom nevylučuje, naopak rozšiřuje. Přípustná je rovněž kooperace s dalšími spolky či jinými NNO dle platného zákoníku ČR.

4)   Z. s. Quadrom je nezisková organizace.

5)   Existence z. s. Quadrom se vztahuje na území České republiky po dobu neurčitou, vykonává dle platných norem EU však i svou činnost na území EHS.

 

 

Článek 2: Poslání a činnost

 

1)   Hlavním posláním a činností z. s. Quadrom je údržba a správa historického, památkově chráněného objektu bývalých městských jatek na pomezí ulic Porážková a Janáčkova v centru města Ostravy. Jedná se o parcely 1942, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 a 1960 v Moravské Ostravě. V komplexu budov se po rekonstrukci bude nacházet nezávislé víceúčelové kulturní centrum QUADROM (Autonomní centrum), které bude sloužit především počinům divadelním, tak i hudebním a výtvarným. Součástí bude divadlo, ateliéry, taneční dílna a díky aktivitám z. s. i zrevitalizovaná plocha 1960/9, která po spojení ulic Masná a Janáčkova tvoří náměstí, pojmenované jako Moravské. V současné době je tento objekt v majetku Magistrátu města Ostravy, se kterým bylo dohodnuto, že po jeho rekonstrukci spolku pronajme pro jeho aktivity prostory objektu za symbolickou 1 Kč/rok. 

2)  Druhým, neméně významným polem působnosti je zřízení Moravsko-slezské akademie umění (AMSU), sídlící na parcele 2634, na jejímž území vznikne po spojení ulic 28. října a Zelená ulice Vyskočilova (Ostrava-město). Z. s. Quadrom se takto snaží zajistit kvalitní, vysokoškolsky akreditované vzdělání v uměleckých studiích v rámci Moravskoslezského kraje s přídružností ke kraji Olomouckému a Malopolskému (Horní Slezsko, Katovice), ale i k dalším regionům. Jde především o hlubší studium v oborech teatrologie, věd hudebních a výtvarných, a jejich vzájemnou interakci, součinnost a kooperativu - také v praktickém uplatnění. Soustředí se zároveň na podporu uměleckých stáží zahraničních účastníků, a to i v příbuzných oborech (viz např. bod 6). Objekt, na jehož revitalizaci se již pracuje, je v majetku společnosti Smart Innovation Center (SIC), s níž bylo podobně jako v bodu 1) dohodnuto, že pronajme poslední dvě mezonetová patra účelům vysokoškolského vzdělávání taktéž za symbolickou cenu 1 Kč/rok.

3)  Další aktivitou z. s. je stejnojmenný divadelní spolek, který realizuje ve výše uvedených prostorách i mimo ně autorské potřeby členů z. s. ve formě divadelních představení. Možné jsou i s tím související vydavatelské nebo překladatelské aktivity. Specializuje se na používání nových transkulturních přístupů, na stírání hranic mezi amatérismem a profesionalitou, na současnou dramatiku, autorské prezentace; vše se snahou o zachování, rozvíjení a nalézání kulturních hodnot v rámci Evropy i se snahou o udržení národnostních odlišností. Akce se vymezuje na poli alternativy a experimentu. Spadají pod to i vydavatelské a editorské služby, jejichž publikačním subjektem je rovněž Quadrom z. s.

4)  Doplňkovou službou je veřejný informační server www.quadrom.eu, kde se mohou uživatelé bezplatně informovat o dění v rámci spolku, jeho průběhu, hospodaření i výsledcích. Komerčně orientovaný je pak server www.quadrom.webnode.cz, kde si mohou uživatelé za úplatu koupit nabízené knihy vzniklé z činnosti spolku. Veškeré komerční aktivity jsou znovu investovány do oběhu spolku. Obsahový záměr a jeho výdělky jsou autorsko-právně ošetřeny v agentuře Dilia o. s. (IČ: 65401875).

5)  V neposlední řadě se jedná o výrobu a tvorbu audio-vizuálních a video-vizuálních děl, propagačně-uměleckých projektů a jejich částí pro spřátelené jedince, firmy a instituce.

6)  Poslední aktivitou z. s. Quadrom je rekonstrukce, regenerace a revitalizace všech druhů stavebních objektů, s důrazem na kvalitu jejich zpracování a architektonickou nebo uměleckou hodnotu.

 

Článek 3: Členství

 

1)   Z. s. Quadrom sdružuje ty právní subjekty a občany České republiky, kteří mají zájem a možnost plnit stanovené cíle z. s. Quadrom z titulu své činnosti, profese, odbornosti, zkušenosti či prosté občanské angažovanosti.

2)  Žádosti o členství se podávají písemně a adresují se elektronicky na adresu předsedy občanského sdružení (uniroma@seznam.cz) a jsou schvalovány Statutárním orgánem.

3)  Členové mají právo účastnit se činnosti z. s. Quadrom a být o ní informováni. Členové jsou povinni jednat v souladu s programem z. s. Quadrom.

4)   Žádný člen z. s. Quadrom není povinen platit členské příspěvky.

5)  Členství nemusí zaniknout: odstoupením nebo odvoláním dvěma třetinami Statutárního orgánu ze závažných důvodů nebo úmrtím. Do z. s. můžou jednotliví členové vstupovat a ovlivňovat chod spolku tak, že se sami octnou na vlivných místech.

 

 

Článek 4: Organizace a řídící orgány

 

Zapsaný spolek Quadrom má k výkonu své funkce dva řídící orgány, jimiž jsou:

 

a)     Členská schůze

b)     Statutární orgán

 

 

Článek 5: Členská schůze

 

1)  Členská schůze je vrcholným orgánem z. s. Quadrom a sestává ze tří členů. Jeho schůze se konají podle potřeby, nejméně však jednou za rok v době a místě, které určí Statutární orgán.

2)  Členskou schůzi svolává předseda z. s. Quadrom.

3)  Členská schůze především:

 

      a)     rozhoduje o otázkách zásadní nebo dlouhodobé činnosti z. s.

      b)    volí a odvolává členy výkonného orgánu, tj. Statutárního orgánu z. s. Quadrom

      c)     rozhoduje o zániku sdružení

      d)     schvaluje změny stanov z. s. Quadrom

      e)    schvaluje výši členských příspěvků (které se platí jen po zvláštní a všeobecně odsouhlasené výzvě)

 

4)  Při hlasování má každý člen z. s. Quadrom jeden hlas. Rozhoduje prostá většina přítomných členů.

 

 

Článek 6: Statutární orgán

 

1)   Statutární orgán řídí činnost Členské schůze zapsaného spolku.

2)  Statutární orgán je minimálně tříčlenný a tvoří jej osoby určené volbou.

3)  Volební období je tříleté.

4)   Statutární orgán je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

5)   Zasedání Statutárního orgánu svolává předseda z. s. Quadrom podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň poloviny členů Statutárního orgánu.

6)   K činnosti Statutárního orgánu patří především:

 

      a)     zpracování programu a činnosti na dané volební období

      b)     realizace tohoto programu

      c)      určení doby a místa konání schůze Statutárního orgánu

      d)     navrhování výše odměn

      e)     odpovědnost za správnost hospodaření členům z. s. Quadrom

      f)      výbor Statutárního orgánu ze svého středu volí a odvolává předsedu z.   s. Quadrom

 

 

Článek 7: Předseda

 

1)   Předseda z. s. Quadrom je statutárním zástupcem sdružení a za svou práci odpovídá Statutárnímu orgánu a Členské schůzi. Jedná samostatně jménem z. s. Quadrom, přičemž je vázán rozhodnutím z. s. Quadrom.

2)   Je volen a odvoláván Statutárním orgánem. Odpovídá za řízení z. s. Quadrom a plnění jeho programu.

3)   Řídí činnost z. s. Quadrom a spravuje jeho majetek.

4)   V nepřítomnosti ho zastupuje plnou mocí pověřený člen Statutárního orgánu.

 

 

Článek 8: Hospodaření a financování

 

1)   Zdroje příjmů z. s. Quadrom jsou dotace, účelově vázané příspěvky jiných právních subjektů a jiných fyzických osob, granty, dary, příjmy ze zakázek, členské příspěvky, úroky z finančních vkladů – prezentace zájmů na internetovém serveru www.quadrom.eu nebo na komerčních stránkách www.quadrom.webnode.cz.

2)  Z. s. Quadrom používá veškeré příjmy výhradně k pokrytí nákladů na zajištění činnosti a realizaci cílů uvedených ve článku 2 těchto stanov.

3)  Veškeré finanční prostředky z. s. Quadrom jsou soustředěny na účtu 2300278548/2010, který je veden na jméno předsedy a jednatele společnosti z. s. Quadrom. Plné dispoziční oprávnění k tomuto účtu má předseda z. s. Ten je také zodpovědný za placení daní, které se uskuteční vyúčtováním získaných finančních prostředků (grantů, sponzorských darů, apod.) jednou za rok k příslušnému datu, pokud výnos z činnosti překročí zákonem stanovené maximum. Na něm je také udělení dispozičního práva k účtu některému z členů z. s.

4)   Quadrom je kompetentní určovat a odvolávat další dva disponenty oprávněné manipulovat s kontem. Veškeré dispozice s účtem včetně převodních příkazů budou opatřeny podpisem jedné z oprávněných osob. 

 

 

Článek 9: Zánik spolku a závěrečná ustanovení

 

1)   Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem. O rozpuštění zapsaného spolku rozhoduje dvoutřetinová většina členů z. s. Quadrom přítomných na Členské schůzi nebo Krajský soud v Ostravě.

2)  Po zrušení z. s. Quadrom provedou pověřené osoby likvidaci majetku.

3)   Z majetku z. s. Quadrom budou v první řadě pokryty nesplněné závazky z. s. Quadrom a zbytek připadne členům z. s. Quadrom.  

 

 

Aktualizované stanovy jsou ze dne 29. 12. 2017 a jsou coby schválené k dispozici ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. Téhož data schválila Členská schůze.

 

Tento dokument slouží zároveň jako doklad, že Mgr. Jiří Zygma byl zvolen a je předsedou a jednatelem společnosti z. s. Quadrom na dobu neurčitou.

 

Členskou schůzi i Statutární orgán tvoří níže podepsaní:

 

 

Josef Švarc

 

 

Lenka Stárková

 

 

Kamil Zygma